آزمون ها


آزمون های موجود

لیستریا

لیستریا یک باکتری گرم مثبت، غیر اسپورزا است. دو گونه لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانووی از این باکتری در انسان بیماری زا هستند.

خدمت شناسایی لیستربا1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کلستریدیوم

کلستریدیوم ها باسیل های گرم مثبت اسپورساز می باشند؛ اما بی هوازی هستند. بنابراین می توان با استفاده از محیط کشت های بی هوازی آن ها را از سایر باسیل های اسپورساز هوازی ( نظیر باسیلوس ها) افتراق داد. این باکتری مسئول ایجاد بیماری های معروفی نظیر: بوتولیسم، تتانوس، گانگون گازی و کولیت غشاء کاذب می باشد .

خدمت آنالیز شناسایی کلستریدیوم پرفرنژانس3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کلستریدیوم احیاء کننده سولفیت

کلستریدیوم احیاء کننده سولفیت فرآیند احیای گوگرد اکسید شده به انواع احیا شده را انجام می دهد. اسپور كلستريديوم‏ هاي احياکننده سولفيت‏، بطور وسيعي در محيط پراكنده هستند، و در مدفوع انسان‏، حيوان‏، فاضلاب و خاك يافت مي‏شوند. وجود این باکتری ها در تصفیه خانه ها به عنوان شاخص آلودگي متناوب معرفي شوند.

خدمت آنالیز شناسایی کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت هوازی3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی باسیلوس

باکتری های باسیلوس گرم مثبت و دارای فلاژل هستند.باسیلوس ها در درجه حرارت های بالاتر از درجه حرارت یخچال باعث فساد بسیاری از مواد غذایی می شوند. به همین دلیل بررسی و شناسایی این باکتری ها در صنایع غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

خدمت آنالیز شناسایی باسیلوس سرئوس3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی انتروباکتریاسه

خانواده انتروباكترياسه در روده انسان و حيوانات گروه بزرگي از باسيل‌هاي گرم منفي و بدون اسپور زندگي مي‌كنند. از باکتری ها می توان به باکتری هایی مانند اشريشيا، شيگلا، سالمونلا، آنتروباكتر، كلبسيلا، سراشيا، پروتئوس‌ها و غيره اشاره کرد.خانواده انتروباکتریاسه در انسان و حیوانات بیماری زا هستند و شناسایی این باکتری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خدمت آنالیز شناسایی انتروباکتریاسه3
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

انتروباکتریاسه

باکتری های کلیفرم گروهی از باکتری های آنتروباکتریاسه هستند. این باکتری ها از طریق تخمیر لاکتوز شناسایی می شوند.آزمايش استاندارد جهت شناسائي باکتری های كليفرم بر اساس روش تخمير چند لوله اي(MPN) انجام می گیرد.

خدمت آنالیز شناسایی انتروباكتریاسه MPN2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

کلی فرم

کلیفرم ها باکتری های خانواده انتروباکتریاسه هستند. این باکتری ها شاخص کیفیت آب های آشامیدنی و غیرآشامیدنی را تعیین می کند. یکی از روش های شناسایی این باکتری ها روش تخمیر چند لوله‌ای است.زمانی که چندین لوله با غلظت‌های مختلف از نمونه، در آزمایش تخمیر استفاده می‌شوند، نتایج آزمایش به صورت محتمل‌ترین تعداد ممکن(MPN) ارگانیسم‌های موجود بیان می‌شود. این عدد بر اساس فرمول‌های احتمالات، تخمینی از تراکم متوسط کلیفرم‌ها در نمونه مورد بررسی ارائه می‌نماید.

خدمت آنالیز شناسایی کلی فرم به روش 7 لوله ای2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی و شمارش کلی فرم

کولیفرم های غیر مدفوعی نوعی کولیفرم است که در محیط زندگی می کند. آنها به خانواده Enterobacteriaceae تعلق دارند که حدود 20 جنس را شامل می شود. کولیفرم های غیر مدفوعی ، لاکتوز را تخمیر می کنند و گاز تولید می کنند. درجه حرارت مطلوب برای تخمیر لاکتوز توسط کولیفرمهای غیر مدفوعی 37 درجه سانتی گراد است. کولیفرمهای غیر مدفوعی مستعمرات صورتی ایجاد می کنند.

خدمت آنالیز شناسایی کلی فرم های غیر مدفوعی2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت با روش شمارش

استافیلوکوک ارگانیسم هایی گرم مثبت و کروی، دارای زنجیره های کوتاه، به شکل خوشه انگور و در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند که در معاینه میکروسکوپی به صورت جفت ظاهر می شوند. استافیلوکوک شایع ترین علت بیماری های ناشی از مواد غذایی و عفونت های استافی است.

خدمت آنالیز شناسایی استافیلوکوکهای کواگولاز مثبت روش شمارش2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

شناسایی و شمارش اشریشیا کلی

باکتری اشریشیا کلیEcoli باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه‌ می باشد. این باکتری در روده جانوران زندگی می کند. با این حال برخی از گونه های این باکتری بیماری زا هستند و موجب مسمومیت های غذایی می شوند.

خدمت آنالیز شناسایی اشریشیا کلی E.coli2
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

پراکسید

یکی از روش های فساد مواد غذایی اکسیداسیون آن ها است و ماده حاصل اکسیداسیون مواد غذایی پراکسید است که بیشتر در اسیدهای چرب غیر اشباع رخ می دهد. به دلیل نقش اکسید اسیون چربی ها در ایجاد بدطعمی در مواد غذایی دارد، تعیین میزان پراکسید در مواد غذایی مهم است.وجود میزان خاصی از پراکسیدها نشان دهنده فساد مواد غذایی است.

خدمت آنالیز تعیین پراکسید مواد خوراکی1
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش

استرول ها

استرول ها گروهی از الکل های استروئیدی هستند که به طور طبیعی در حیوانات و گیاهان و قارچ موجود است. شناسایی استرول ها در صنایع غذایی اهمیت بسزایی دارد. از آنالیز و بررسی این استرول ها برای تعیین تقلبات روغن ها استفاده می شود. یکی از روش های آنالیز استرول ها استفاده از کروماتوگرافی گازی GC است.

خدمت آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی0
آزمایشگاه

مشاهده و سفارش
Error
Whoops, looks like something went wrong.