افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 2500000 ریال
هزینه تحلیل: 0 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: آنزیم

خدمت: شناسایی و اندازه گیری آنزیم های خاص

توضیح آزمون: تشخیص انواع آنزیم

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : رایمون دانا دایان

توضیح : آزمایشگاه دانش بنیان و همکار اداره استاندارد و وزارت بهداشت آزمونهای تخصصی شیمی، میکروبی و آنالیز دستگاهی بر روی مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی

نشانی : تهران، تهران