افزودن به سبد خرید!

هزینه آزمون: 350000 ریال

توضیحات ضروری آزمایشگاه

مشخصات آزمون

نام آزمون: طیف سنجی تبدیل فوریه (FT-IR)

خدمت: آزمون های عمومی

توضیح آزمون: کاربرد های اصلی تشخیص آلودگی ها و ناخالصیهای آلی ( ذرات، پسماندها و …) مشخصه یابی و تشخیص مواد آلی (جامدات، پودرها، فیلم ها و مایعات) *** طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک‌های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار گرفته شوند. در مولکول‌ها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاش‌های کششی و خمشی نامیده می‌شوند. ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیم‌بندی می‌شود. هر گاه یک نیم متناوب کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک جهت تغییر می‌یابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف جابه‌جا می‌گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول، نوسان می‌نماید ( این نوسان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز می‌گردد و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می‌نامند).

Experiment
Laboratory

مشخصات آزمایشگاه

نام : کروماتوگرافی و اسپکتروسکوپی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

توضیح : با سلام

نشانی : تهران، تهران