پروفایل مرکزی - دانشگاه علم و صنعت ایران

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی برای ذرات بزرگ تر از 75 میکرون 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
بدون LOI 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با LOI 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
خستگی کشش -کشش در دمای محیط 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خمش سه نقطه ای تا 100 کیلوگرم نیرو 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خمش سه نقطه ای تا 1000 کیلوگرم نیرو 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
فشار در دمای محیط 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کشش در دمای محیط 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نرخ ⁰C/min 5 18000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1320 درجه سانتی گراد 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1200 درجه سانتی گراد 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1000 درجه سانتی گراد 1800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد 1200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 600 درجه سانتی گراد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
LOW ANGLE 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
GID 850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
NORMAL 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM) 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عکس برداری از سطح نمونه به علاوه محاسبه نیروی چسبندگی 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عکس برداری در مدهای تماسی، غیر تماسی و ضربه ای به علاوه محاسبه زبری سطح )رافنس( 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نرخ گرمایش کمتر از 10 درجه سانتی‌گراد بر ثانیه. 18000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1400 درجه سانتی گراد 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1550 درجه سانتی گراد 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1200 درجه سانتی گراد 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 1000 درجه سانتی گراد 1800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 800 درجه سانتی گراد 1200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از دمای محیط تا 600 درجه سانتی گراد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
زمان بیشتر از 30 دقیقه 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
زمان کمتر از 30 دقیقه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
دفع شیمیایی TPD 2800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جذب شیمیایی TPR 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
آماده سازی نمونه کشش 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
زاویه تماس 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کشش سطحی 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با استفاده از گاز نیتروژن 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
پایه Fe (فولادی، چدنی) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پایه Ni (آلیاژهای نیکل) 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پایه Ti (آلیاژهای تیتانیوم) 800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پایه Cu (آلیاژهای مس) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پایه Al (آلیاژهای آلومینیمی) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
equipment آنالیز حرارتی همزمان (STA) • گستره‌ کارکرد: دمای محیط تا 1550 ˚C • اتمسفرهای آرگون و هوا • جریان گاز مورد استفاده: 1-12 L/hr • نرخ‌های حرارتی قابل انجام: 3-40 ˚C/min • امکان ثبت سیکل سرد شدن کاربردها: بررسی رفتار مواد جامد با تغییر دما شامل : -بررسی واکنش‌های رخ داده در ماده با تغییر دما -بررسی تغییر جرم ماده با تغییر دما -تعیین نقطه‌ی ذوب مواد -بررسی تغییر حالت مواد با تغییر دما -بررسی مقاومت گرمایی مواد
equipment پتانسیو/ گالوانواستات • آزمون های امپدانس IMPEDANCE • آزمون های ولتامتری VOLTAMMETRY • آزمون های خوردگی CORROSION کاربرد مطالعه رفتار الکتروشیمیایی مواد – مطالعه رفتار خوردگی مواد - تست و مشخصه یابی باتری ها و پیل سوختی - آزمایش های ولتامتری- تحقیقات بایولوژی- تصویر برداری سطح و سایر کاربری های وابسته
equipment طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس (XRF)
equipment میکروسکوپ نیروی اتمی مدهای کاری دستگاه: • مد تماسی (CONTACT MODE) • مد غیر تماسی (NON-CONTACT MODE) • مد ضربه ای (TAPPING MODE) • FORCE SPECTROSCOPY • (MAGNETIC FORCE MICROSCOPY (MFM
equipment اندازه گیری سطح ویژه (BET) و آنالیز جذب و دفع شیمیایی (TPR-TPD) • آزمون اندازه‌گیری سطح ویژه توسط تئوری BET • آزمون احیای برنامه‌ریزی‌شده‌ی دمایی (TPR) • آزمون دفع برنامه‌ریزی‌شده‌ی دمایی (TPD)

درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه مرجع مرکزی دانشگاه علم وصنعت ایران با انگیزه یکپارچه سازی تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز جامعه دانشگاهی و مراکز صنعتی، در سال 1393 تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه افتتاح گردید. آزمایشگاه در حال حاضر به ارائه خدمات در زمینه آزمون های آزمایشگاهی به اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تكمیلی دانشکده های دانشگاه علم وصنعت ایران و همچنین سایر دانشگاه ها و صنایع کل سطح کشور مشغول می باشد. آزمایشگاه مرجع مرکزی با در اختیار داشتن کادر متخصص متشکل از کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس آیین نامه مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می کند و از این رو تعرفه خدمات انجام آزمایش ها پس از تصویب در شورای راهبردی آزمایشگاه مرکزی اجرایی شده است. لازم به ذکر است به منظور تبادل هر چه بیشتر بین دانشگاهی و نیز ارتباط موثرتر جامعه علمی کشور، تخفیف تعرفه برای جامعه دانشگاهی تخصیص داده شده است. در حال حاضر آزمایشگاه مرجع مركزی دانشگاه با در اختیار داشتن دستگاه های بروز و دقیق زیر، آماده خدمت رسانی به محققین دانشگاه ها و صنایع كشور می باشد.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.