پروفایل خواص مواد پژوهشگاه مواد و انرژی

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با حلال غیر آبی 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
با حلال آبی 850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
با توزیع تخلخل زیر100 نانو ومنحنی جذب و واجذب 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ویسکوزمتر 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دمای پایین 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دما بالا 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه گیری چگالی پودر 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
حداقل سه نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری دانسیته، جذب و تخلخل به روش ارشمیدس 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
برای اندازه گیری ریت 150000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
برای پردازش 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ویسکومتری و تعیین ارزش حرارتی هر نمونه نانو سیال 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی هر نمونه نانو سیال 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ساخت هر نمونه نانو سیال با غلظت های حجمی معین تا حجم نانو سیال حداکثر 200 میلی لیتر 1700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خدمات مشاوره برای آماده سازی و طراحی آزمایشات و تحلیل نتایج 13500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری ضریب انتقال حرارتی هر نمونه نانو سیال 8400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
تعیین استحکام فشاری نمونه های سرامیکی در دمای محیط تست چهار نقطه ای هر ست نمونه (حداکثر 7 عدد) 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری استحکام سرامیک ها و بیومواد 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تعیین استحکام خمشی نمونه های سرامیکی در دمای محیط تست سه نقطه ای و چهار نقطه ای هر ست نمونه برای هر کدام (حداکثر 7 عدد) 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استحکام خمشی 100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
خواص مکانیکی بیومواد (استحکام خمشی، کششی و فشاری) 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
هر نمونه 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه با حداقل 5 ایندنت سالم 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
بررسی امکان انجام آزمون 100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
از مسافت 750 تا 1000 متر (همراه با ضریب اصطکاک) برای هر نمونه - ارائه پین توسط پژوهشگاه 1000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از مسافت 750 تا 1000 متر (همراه با ضریب اصطکاک) برای هر نمونه - ارائه پین توسط مشتری 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از مسافت 500 تا 750 متر (همراه با ضریب اصطکاک برای هر نمونه) 800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
از مسافت 200 تا 500 متر (همراه با ضریب اصطکاک) برای هر نمونه 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تا مسافت 200متر (همراه با ضریب اصطکاک برای هر نمونه) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
شوک حرارتی+خوردگی داغ با برنرریگ دما بالا و سرعت بالا 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شوک حرارتی+خوردگی داغ 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اکسیداسیون سیکلی (آزمایشگاه همکار) 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اکسیداسیون ایزوترم با برنرریگ دما بالا و سرعت بالا 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اکسیداسیون سیکلی+خوردگی داغ با برنرریگ دما بالا و سرعت بالا 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری رسانایی الکتریکی (روش چهار نقطه ای) تعیین نوع نیم رسانائی-تعیین نوع نیم رسانائی به روش ترمو الکتریک هر نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری رسانایی الکتریکی (روش چهار نقطه ای) نمونه های بالک-اندازه گیری رسانائی الکتریکی نمونه های بالک در دمای اتاق هرنمونه 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری رسانایی الکتریکی (روش چهار نقطه ای) امکان سنجی- بررسی امکان انجام آزمون در مورد نمونه های بالک 100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تحت BTS با قابلیت اعمال ولتاژ استرس 79+ ~ 79- ولت هر نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه گیری پروفایل C-V در دمای محیط با فرکانس 1تا 30 هرتز و ولتاژ 79+،79- ولت هر نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 80000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری خواص مغناطیسی ( اندازه گیری میدان مغناطیسی) FORC 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
اندازه گیری خواص مغناطیسی ( اندازه گیری میدان مغناطیسی) منحنی پسماند مغناطیس 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه گیری میدان مغناطیسی با گاوس متر- اندازه گیری میدان مغناطیسی ACو DC از 0 تا 3000 گاوس با دقت 1گاوس و تا 200 گاوس با دقت 0.1 گاوس هر آزمون 80000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه‌گیری ضریب هدایت حرارتی با برنرریگ دما بالا و سرعت بالا 0 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دی اکسید کربن (پوشش غیر فلزات- سنتز نانو ساختار- عملیات حرارتی) 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
دی اکسید کربن (پوشش غیر فلزات- سنتز نانو ساختار- عملیات حرارتی) 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استاتیک (ایستا)- هر نمونه ( شامل سه تست و ارائه نتایج) 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
استاتیک (ایستا)- هر نمونه ( شامل سه تست و ارائه نتایج) 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
بررسی دیرگدازی تحت بـار 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی‌ها، انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند. این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همكاری گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید