پروفایل سلولی مرکز تحقیقات فناوری بن یاخته

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
MTT (پلیت 6 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (3D)) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (3D)) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (3D)) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 6 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (2D)) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (2D)) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (2D)) 3300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (3D)) 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (2D)) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
پلیت 6خانه (3D) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (3D) 4600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (3D) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (3D) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (3D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 6خانه (2D) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (2D) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (2D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (2D) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (2D) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر نمونه (بدون آنتی بادی از مرکز) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر نمونه (با آنتی بادی از مرکز) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ایجاد سلولهای IPS نوترکیب GFP 35000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد سلولهای Primary نوترکیب GFP 25000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد لاین سلولی نوترکیب GFP/ سلول Suspend 20000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد لاین سلولی نوترکیب GFP/ سلول Adherent 13000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5050000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4050000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر پلیت 4 خانه ( بدون آنتی بادی از مرکز) 2550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 4 خانه (با آنتی بادی از مرکز) 3550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
6 تا 12 لام (بدون آنتی بادی از مرکز) 8500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تا 6 لام (با آنتی بادی از مرکز تحقیقات بن یاخته) 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر یک ساعت 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

گروه پژوهشی سلول


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید

Error
Whoops, looks like something went wrong.