پروفایل شیمی و پلیمر پژوهشگاه مواد و انرژی

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
انحلال قلیایی 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر کمیاب (بین 5 تا 10 عنصر) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر کمیاب (بیش از 10 عنصر) 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر کمیاب (کمتر از 5 عنصر) 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر اصلی و فرعی (بیش از 10 عنصر) 170000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر اصلی و فرعی (بین 5 تا 10 عنصر) 190000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
عناصر اصلی و فرعی (کمتر از 5 عنصر) 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
انحلال با اسید HF 450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
انحلال اسیدی 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
کوره گرافیتی 400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ندارد 450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
برای شناسایی اجزای موجود در نمونه و تعیین درصد هر ترکیب می توانید از این آزمون استفاده کنید. 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورتیکه اجزای نمونه موردنظرتان شناخته شده نیست 2450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورتیکه اجزای نمونه موردنظرتان شناخته شده است 1450000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
اندازه گیری فورفورال در روغن ترانسفورماتور با استاندارد D5837 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورت ارائه حلال و انجام آزمایش توسط مشتری 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی اولیه نمونه 300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط کروماتوگرافی HPLC برای نمونه نامشخص و یا انجام آنالیز با حلال های نادر و خاص 3000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط کروماتوگرافی HPLC برای نمونه مشخص و انجام آنالیز با حلال های رایج 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
در صورت عدم نیاز به آماده سازی 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
در صورت نیاز به آماده سازی 750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
experiment GC-FID (خدمت: آزمون های عمومی) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
کروماتوگرافی گازی با (دتکتور FID) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
experiment GC-TCD (خدمت: آزمون های عمومی) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
کروماتوگرافی گازی با (دتکتور TCD) 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نمونه های گرافیتی و آنالیزهای بالاتر از 1200 درجه سانتیگراد 2500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
دماهای بین 600 تا 1200 درجه 800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
بین دمای محیط تا دمای 600 درجه سانتیگراد 800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
نمونه (مایع، ویسکوز،پودر ، جامد) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ویسکوز 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه های جامد و مایع در مد Far هر نمونه 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
نمونه های جامد و مایع در مد Mid هر نمونه 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
HATR هر نمونه 600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه جامد 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه پودر 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
هر نمونه مایع 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
جذب نقطه ای (ساعتی) 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
آماده سازی برای نمونه های نانو پودر برای هموژن سازی آنها در حلال 100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تعیین غلظت همراه با 3 نمونه استاندارد به حجم 50 سی سی هر نمونه 250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
درصد عبور پوشش بر روی زیرلایه شفاف به ابعاد 1 در 15 در 30 میلی متر هر نمونه 250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جذب و عبور مایع همراه بدون نمونه استاندارد حجم نمونه50 میلی لیتر 360000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جذب و عبور مایع همراه با نمونه استاندارد حجم نمونه50 میلی لیتر 270000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
طیف 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
جذب نقطه ای (ساعتی) 200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
گرمای ویژه 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
محدوده دمایی 1300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پیش تست 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
دستگاهی جهت نمایش وجود ندارد.

درباره آزمایشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژی یکی از پژوهشگاه‌های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهشگاه از چهار پژوهشکده سرامیک، نیمه هادی‌ها، انرژی و پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته تشکیل شده‌است كه در ۱۲ گروه تخصصی به فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با مواد و انرژی می پردازند. این پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، همكاری گسترده‌ای با دانشگاه‌ها، مراكز تحقیقاتی، صنایع، موسسات اجرایی بخش دولتی و بخش خصوصی برقرار کرده است.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید