پروفایل مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته

user

آزمون ها

شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
MTT (پلیت 6 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (3D)) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (3D)) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (3D)) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (3D)) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 6 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 12 خانه (2D)) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 24 خانه (2D)) 3600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 48 خانه (2D)) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
MTT (پلیت 96 خانه (2D)) 3300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (3D)) 700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
رنگ آمیزی DAPI (به ازای هر پلیت 4 خانه (2D)) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر تست 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
پلیت 6خانه (3D) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (3D) 4600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (3D) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (3D) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (3D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 6خانه (2D) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 12 خانه (2D) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 24 خانه (2D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 48 خانه (2D) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
پلیت 96 خانه (2D) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
experiment SDS_PAGE (خدمت: آزمون های عمومی) مشاهده
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر Run 5000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
استخراج DNA به ازاء هر تست 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
استخراج RNA به ازاء هر تست 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر نمونه 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D)) 8400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D)) 8200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D)) 7900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D)) 7600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D)) 7400000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 6 خانه (2D)) 8000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D)) 7800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D)) 7500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D)) 7200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تست BCA (به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D)) 7000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر Run 15000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر واحد 200 میکرولیتری 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر واحد 100 میکرولیتری 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر نمونه (بدون آنتی بادی از مرکز) 350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر نمونه (با آنتی بادی از مرکز) 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر تست 500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
هزینه به ازاء 30 دقیقه اول 1500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر واحد 500ng 50000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
ایجاد سلولهای IPS نوترکیب GFP 35000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد سلولهای Primary نوترکیب GFP 25000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد لاین سلولی نوترکیب GFP/ سلول Suspend 20000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
ایجاد لاین سلولی نوترکیب GFP/ سلول Adherent 13000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
باکتری مستعد/ BL21 به ازاء هر واحد 10 عددی 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
باکتری مستعد/ TOP10 به ازاء هر واحد 10 عددی 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
باکتری مستعد/ STBL4 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
باکتری مستعد/ DH5α به ازاء هر واحد 10 عددی 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5050000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3650000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4050000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4350000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به غضروف (به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3850000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3800000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به چربی (به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 6 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 5250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 12 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 24 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 48 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 96 خانه (3D) و یک تایم پوینت) 4550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 6 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 4250000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 12 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 24 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3750000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 48 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تمایز به استخوان (پلیت 96 خانه (2D) و یک تایم پوینت) 3550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر پلیت 6 خانه (3D) 4900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 12 خانه (3D) 4600000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 24 خانه (3D) 4300000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 48 خانه (3D) 4100000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (3D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 12 خانه (2D) 4200000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 24 خانه (2D) 3900000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 48 خانه (2D) 3700000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) 3500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 96 خانه (2D) 4500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر پلیت 4 خانه ( بدون آنتی بادی از مرکز) 2550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
به ازاء هر پلیت 4 خانه (با آنتی بادی از مرکز) 3550000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
6 تا 12 لام (بدون آنتی بادی از مرکز) 8500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
تا 6 لام (با آنتی بادی از مرکز تحقیقات بن یاخته) 6500000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش
شرایط خاص هزینه زمان ارزیابی (تقریبی)
به ازاء هر یک ساعت 2000000 ریال زمان تقریبی (پس از تایید سفارش مشخص خواهد شد) سفارش

دستگاه ها و تجهیزات

نام دستگاه توضیح
equipment Real Time PCR بررسی تغییر بیان ژن
equipment سانتریفیوژ

درباره آزمایشگاه

مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته به‌عنوان اولین مرکز خصوصی در حوزه مهندسی بافت و نانوتکنولوژی درایران، فعالیت‌های خود را از سال 1383 به‌طور رسمی آغاز نمود. گرچه درحال حاضر عمده فعالیت‌های این مرکز در قالب طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی می‌باشد؛ ولی اهداف کلان و بلند‌مدت شرکت دستیابی به محصولات کاربردی جهت ترمیم و بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده می‌باشد. به‌دلیل چند‌نظمی بودن رشته مهندسی بافت، موفقیت استراتژی‌های مربوطه، نیازمند حضور و همکاری نزدیک متخصصان از حوزه‌های مختلف علوم می‌باشد. جهت نیل به این هدف مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته با جذب نخبگان علمی و صنعتی از حوزه‌های مختلف شامل علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی و با ورود به عرصه فناوری‌های نوین به‌ویژه فناوری نانو و زیست‌فناوری، تلاش گسترده‌ای را در جهت ارتقاء علمی کشور در این حیطه آغاز کرده است. درحال حاضر پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مرکز تحقیقات فناوری بن‌یاخته از طریق تعامل بین سه گروه پژوهشی نانوتکنولوژی و مهندسی بافت، بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک و گروه سلول‌های بنیادی صورت می‌پذیرد.


موقعیت جغرافیایی

استان : ‌تهران شهر : تهران

نظر کاربران

نظری برای این آزمایشگاه ثبت نشده است.


ثبت نظر جدید