خدمت آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در فرآورده های شیری

آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در فرآورده های شیری

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در فرآورده های شیری

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت آنالیز شناسایی و اندازه گیری استرول ها در فرآورده های شیری را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment پروفایل استرول ها با توجه به مصرف گسترده شير و فرآورده هاي لبني ممکن است اين محصولات به ويژه توسط توليد کنندگان، هدف بسياري از تقلبات قرار بگيرد. يکي از تقلبات رايج در اين زمينه، افزودن روغن هاي گياهي با قيمت پائين با هدف افزايش سودآوري محصولات مي باشد.آنالیز نوع و میزان استرول ها در محصولات لبنی با روش های مختلفی از جمله کروماتوگرافی گازی قابل انجام است. با استفاده از این تکنیک میتوان نوع استرول های مختلف در شیر را تعیین کرد. مشاهده