خدمت آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری

  آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت آنتی بیوگرام MIC - تعیین میزان غلظت یک آنتی بیوتیک در متوقف کردن رشد یک باکتری را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment آنتی بیوگرام و MIC برای تعیین اینکه هرآنتی‌بیوتیک بر کدام باکتری موثر است باید آزمون آنتی بیوگرام را انجام داد.آزمون آنتی بیوگرام ، سنجش میزان آنتی‌بیوتیک یا سایر عوامل ضد‌میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری‌ها است. آنتی‌بیوگرام به دو روش انجام می‌گیرد. MIC وMBC. MIC تعیین حداقل غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک است که می‌تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند. مشاهده