خدمت جدایش کاتدی

  جدایش کاتدی

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : جدایش کاتدی

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت

انتخاب پوشش مناسب برای سطح خارجی خطط لوله مدفون یکی از بخش های مهم در ایجاد یک سیستم حفاظتی برای کاهش میزان خوردگی این خطوط به شمار می رود. کنترل خوردگی در این سطوح از طریق تلفیق دو روش حفاظت کاتدی و اعمال پوشش انجام می شود که اعمال پوشش سبب کاهش جریان کاتدی لازمه می شود. اما اعمال جریان کاتدی باعث ایجاد محیطی قلیایی در فصل مشترک پوشش/ سطح فلز شده که می تواند به جدایش کاتدی پوشش منجر شود. از این رو پوشش های استفاده شده در این شرایط بایستی در برابر جریان حفاظت کاتدی نیز پایدار باشند. با نفوذ آب و سایر عوامل ایجاد کننده ی جدایش کاتدی به داخل پوشش پلیمری رسیدن آنها به فصل مشترک فلز/پوشش، در فصل مشترک فلز/ پوش یون هیدروکسیل تولید می شود و قلیایی شدن فصل مشترک فلز/ پوشش، باعث جدایش پوشش پلیمری از زیرلایه فلزی می گردد.


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت جدایش کاتدی را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
آزمونی جهت نمایش وجود ندارد.
فرم ثبت درخواست

متاسفانه آزمونی برای خدمت مورد نظر شما در آنابیز ثبت نشده است، درخواست خود را در این فرم بنویسید تا با شما تماس گرفته شود.

ایمن شده توسط Google Invisible reCaptcha