خدمت شناسایی لیستربا

  شناسایی لیستربا

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : شناسایی لیستربا

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت شناسایی لیستربا را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment لیستریا لیستریا یک باکتری گرم مثبت، غیر اسپورزا است. دو گونه لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا ایوانووی از این باکتری در انسان بیماری زا هستند. مشاهده