خدمت شناسایی و تعیین میزان عناصر به روش طیف سنجی نشری پلاسما کوپل شده القایی ICP

شناسایی و تعیین میزان عناصر به روش طیف سنجی نشری پلاسما کوپل شده القایی ICP

اطلاعات خدمت

  • نام خدمت : شناسایی و تعیین میزان عناصر به روش طیف سنجی نشری پلاسما کوپل شده القایی ICP

  • اطلاعات بیشتر : وجود ندارد

درباره خدمت


آزمون ها

شما می توانید در این بخش آزمون های مربوط به خدمت شناسایی و تعیین میزان عناصر به روش طیف سنجی نشری پلاسما کوپل شده القایی ICP را مشاهده نمایید.

آزمون توضیح
equipment آماده سازی نمونه برای ICP هضم مواد برای انجام آزمون ICP مشاهده